ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

Shareholders Group % of holding
ชื่อบริษัท : บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์ : CTW
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ : ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย Aluminium Cables, Low Voltage Copper Cables, XLPE Insulated High Voltage Cables, Telephone Cables, Fiber Optic Cables and Enameled Wires.
ที่อยู่ : 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2745-6118
เบอร์แฟกซ์ : 0-2745-6131-2
เว็บไซต์ : www.ctw.co.th
จำนวนพนักงาน 470 คน
ทุนจดทะเบียน : 1,999,288,350 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,912,465,850 บาท (ณ 10 ตุลาคม 2005)
หุ้นจดทะเบียน : หุ้นที่มีสิทธิออกเสียง : 382,493,170 หุ้น
ราคาพาร์ : 5.00 บาท
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว : 49.00%
หุ้นต่างด้าว : 186,475,595 หุ้น
นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฏหมาย
และคณะกรรมการ จะเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม