ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

Shareholders Group % of holding
ชื่อบริษัท : บริษัท จรุงไทย ไวร์ แอนด์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)
สัญลักษณ์ : CTW
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ : ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย Aluminium Cables, Low Voltage Copper Cables, XLPE Insulated High Voltage Cables, Telephone Cables, Fiber Optic Cables and Enameled Wires.
ที่อยู่ : 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2745-6118-30
เบอร์แฟกซ์ : 0-2745-6131-2
เว็บไซต์ : www.ctw.co.th
จำนวนพนักงาน 507 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
ทุนจดทะเบียน : 1,989,531,420 บาท
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว : 1,989,531,420 บาท
หุ้นสามัญ : 397,906,284 หุ้น
มูลค่าหุ้น (Par) : 5.00 บาท
ข้อจำกัดผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว : 49.00%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว : 41.89% (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561)
นโยบายเงินปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฏหมาย

 

สนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม